ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक संशोधनाची आव्हाने दि. २२,२३ फेब्रुवारी २०१६